همراه ما باشید...

مسابقه دوم پاترونوسی

# سوال مسابقه :
فرض کنید قرار هست در جنگ هاگوارتز شرکت کنید
حالا برامون بفرستید، دوست دارید چه کسی رو بکشید و چرا؟
مهلت مسابقه تمام شده
برنده مسابقه :